Sdltcc69104 nh 700x467 qmeayl

Jurister i undersökning: 35 saker som ger trevligare arbetsplatser

”Kontorslandskap under all kritik” – ”bygg inte verksamheten på på unga förmågor som vill in och göra 2-3 hundår”.

I Legally yours undersökning Juristbarometern 2019, som besvarats av 2 100 jurister, fick deltagarna svara på vad som får dem att trivas på jobbet. Här är 35 exempel på deras svar.

Möjligheten att styra sin egen vardag är för mig allra viktigast.

Det viktigaste är en bra ledning/chef som ser dig som anställd och lyfter upp dig och som skapar en trevlig stämning och inspirerar

Möjligheten att jobba hemifrån

Respekt för varandra och intresse att lära känna sina kollegor.

Att inte vara självisk utan arbeta för gruppen.

Att man hjälps åt, att det inte blir tävlingsinriktat.

Att juristfunktionens arbete synliggörs och hur den bidrar till affären. Att ha viss grad av mobilitet så att juristen får vara ute i verksamheten och ges olika perspektiv på sin roll och får arbeta nära andra professioner.

Att man får sina behov tillgodosedda så att man kan utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Kontorslandskap är under all kritik. Dessutom måste det finnas en god balans mellan arbete och fritid. Det ena får inte inkräkta på det andra.

Att ha roligt på jobbet, skratta ihop med sina kollegor och våga bjuda på sig själv. Skapa en trygg miljö där människor inte är så rädda för att göra fel, vilket i sin tur leder till att verksamheten kan utvecklas bättre.

 Att det inte är hierarkiskt

Att kunna känna förtroende för ledningen och därmed kunna respektera de beslut som fattas.

Att uppleva att man blir hörd och att ens åsikter/synpunkter är viktiga eller åtminstone är en faktor som har betydelse för ledningen.

Att det inte är hierarkiskt, utan att alla blir behandlade med respekt och att man hjälper de som är nya och utbyter erfarenheter.

Att det inte finns en inre konkurrenssituation mellan de anställda är viktigt för trivsel. Övervakning från arbetsgivarens sida av arbetsminuter och de anställdas exakta förehavanden är otrevligt.

Öppen atmosfär, möjlighet till diskussioner och avlastning vid arbetstoppar, generös inställning till varandra.

Möjlighet till flexibilitet på arbetet, till exempel arbeta hemifrån eller från annan plats. Möjlighet att arbeta under resor till och från arbetet, till exempel vid pendling. En tydlig intern policy som anger vilka arbetstider som ska gälla

och hur anträffbar man förväntas vara utanför arbetstid.

Möjlighet att kunna arbeta långsiktigt och proaktivt.

Flexibla arbetstider.

Att bestämma själv vilka kurser jag ska gå på.

 Lön och befordran ska följa skicklighet och kompetens baserat på objektiva bedömningar, inte subjektivt kompisskap

Att det finns möjlighet till balans mellan privatliv och jobb.

Att verksamheten inte är uppbyggd på unga förmågor som vill in och göra 2-3 ”hundår” utan att erfarenhet och kompetens även får utrymme.

Att det hela tiden finns utrymme till fortsatt utveckling och karriär, oavsett ålder och kön.

Det är viktigt att man som medarbetare känner att man har möjlighet att påverka och att det finns en tro på medarbetarna som den största källan till företagets välgång.

Tydlighet i förväntningar. Jag mår särskilt dåligt om jag är osäker på vad jag förväntas göra eller om det är otydligt hur jag ska uppnå ett mål.

Lön och befordran ska följa skicklighet och kompetens baserat på objektiva bedömningar, inte subjektivt kompisskap.

Förtroende från chefer, möjlighet att själv styra över när, var och hur arbetet utförs, så länge det görs riktigt bra.

Etisk ryggrad i organisationen utöver att en branschetisk verksamhet bedrivs.

Avstånd mellan bostad och arbetsplats är en viktig faktor för mig

Att det är ”högt” i tak och att alla får komma till tals.

Trivsel ska man söka inom sig, inte leta efter via yttre omständigheter. Då blir man bara ett offer.

Allt handlar om balans. Man kan vara sämre på en del och kompensera i en annan.

Att man arbetar aktivt med sina värderingar, bryter ned dessa i konkreta beteenden och värderar personers prestation inte bara i vad man utfört utan även hur man utfört uppgiften.

Att inte ge illusionen av att medarbetare har något att säga till om och kan påverka, när det egentligen inte är så.

Att man tillåts misslyckas och göra fel. Att det är ”högt” i tak och att alla får komma till tals.

Öppet och trevligt klimat mellan kollegor, bra sammanhållning på arbetsplatsen, inget småtjafs och prat bakom ryggen.

Att arbetsgivaren uppmuntrar till ett hälsosamt liv.

Gott samarbete mellan kollegor och en avslappnad stämning på arbetsplatsen där det finns stöd och råd när det behövs.


Källa: Juristbarometern 2019